Za reševanje vaših pravnih problemov združujemo znanje in izkušnje iz različnih področij prava. Naši strokovnjaki iz dneva v dan gradijo zaupanje in ugled na specializiranih področjih dela.

Delovno pravo

Delovno pravo

Strankam nudimo celovito podporo na področju delovnega prava. Svetujemo pri zaposlovanju delavcev in v postopkih odpovedi delovnega razmerja, pripravimo pogodbe o zaposlitvi, opozorila v primeru kršitev delovnih obveznosti, splošne akte delodajalca in vso ostalo dokumentacijo s področja delovnih razmerij. Svetujemo ter se na željo strank vključujemo tudi v postopke pogajanj za sklenitev podjetniških kolektivnih pogodb. Zastopamo stranke v pravnih sporih.

Informacijske tehnologije, mediji in elektronske komunikacije

Informacijske tehnologije, mediji in elektronske komunikacije

Strankam svetujemo na področju informacijskih tehnologij in zlasti z informacijskimi tehnologijami povezanimi vprašanji varstva osebnih podatkov, pravice do zasebnosti in komunikacijske zasebnosti ter intelektualne lastnine. Na medijskem področju svetujemo pri pripravi odgovorov za novinarje, pripravljamo zahteve za objavo popravka objavljenega obvestila ter stranke zastopamo v sodnih sporih.

Insolvenčno pravo in prestrukturiranja

Insolvenčno pravo in prestrukturiranja

Svetujemo in zastopamo stranke na področju insolvenčega prava, pripravljamo predloge za začetek stečaja, prijave terjatev v insolvenčnih postopkih. Strankam svetujemo v primerih prestrukturiranja in reorganizacije.

Konkurenčno pravo

Konkurenčno pravo

Odvetniška družba strankam nudi pripravo in vodenje postopka priglasitve koncentracije pri Agenciji RS za varstvo konkurence ter zastopa in svetuje strankam ne področju prevzemov in konkurenčne zakonodaje.

Korporacijsko pravo

Korporacijsko pravo

Nudimo celovito pravno podporo družbam različnih velikosti in pravnoorganizacijskih oblik. Svetujemo na področju ustanavljanja in upravljanja družb, pripravimo ustanovne akte (družbene pogodbe, statue), pripravimo tudi interne akte družb. Svetujemo in pripravimo dokumentacijo za izvedbo skupščin in nadzornih svetov. Svetujemo tudi na področju statusnih preoblikovanj (združitve, delitve), in sprememb pravnoorganizacijskih oblik družb.

Nepremičninsko pravo

Nepremičninsko pravo

Strankam nudimo pravno podporo pri nakupu, prodaji, najemu ali oddaji nepremičnin. Svetujemo strankam pri večjih investicijskih projektih in prodaji nepremičnin potrošnikom. Pripravimo pravne preglede zemljiškoknjižnega stanja nepremičnin ter svetujemo in zastopamo stranke v primeru sporov.

Pogodbeno pravo

Pogodbeno pravo

Nudimo odvetniške storitve start-upom, gospodarskim družbam in tudi mednarodnim korporacijam na področjih avtomobilske industrije, energetike, gradbeništva, nepremičnin in bančnih poslov. Svetujemo v postopkih in pogajanjih pri sklepanju pogodb, pripravimo osnutke, dopolnitve ter finalne podpisne verzije pogodb in splošnih pogojev. Prav tako svetujemo in zastopamo stranke v primeru kršitev pogodbenih obveznosti.

Prevzemi in združitve ter investicije v start-up podjetja

Prevzemi in združitve ter investicije v start-up podjetja

Odvetniška družba celovito svetuje družbam različnih profilov v postopkih prevzemov in združitev ter izvaja skrbne preglede tarčnih družb. Nudimo tudi pravno svetovanje in pripravo potrebne dokumentacije v postopku investiranja v start-up podjetja. V primeru mednarodnih transakcij koordiniramo delo z odvetniškimi pisarnami v tujini.

Reševanje sporov in izterjave

Reševanje sporov in izterjave

Nudimo pravo podporo pri izvensodnem reševanju sporu in zastopanje v sporih pred sodnimi in drugimi organi. Strankam nudimo učinkovito pravno pomoč pri izterjavah.

Varstvo osebnih podatkov

Varstvo osebnih podatkov

Strankam svetujemo na področju varstva osebnih podatkov, pripravimo potrebno dokumentacijo ter pripravimo pogodbe o obdelavi osebnih podatkov.